ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Επιχείρησης υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την επιχείρησή μας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας / συναλλαγής σας δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Επιχείρησης για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις..
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή ή τρίτο μέρος.
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά Δεδομένα Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Η επιχείρηση ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε συνεργάτες της Επιχείρησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή σας, οι οποίοι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Χρήση e - mail

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Επιχείρησης ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη - Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την Επιχείρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Cookies

Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Επιχείρησης, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Επιχείρησης είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας της Επιχείρησης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Επιχείρησης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η Επιχείρηση περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Google Analytics

Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης web που παρέχει η εταιρία Google Inc (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό να ανιχνεύει και να αξιολογεί τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής, να συντάσσει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα Google Analytics αφορούν πληροφορίες που σχετίζονται με το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο, τη σχετική γεωγραφική προέλευση, τις σελίδες εισόδου και εξόδου, την προέλευση της κίνησης επισκεπτών, κλπ. και χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η χρήση, να συνταχθούν αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα που σημειώνεται στο διαδικτυακό τόπο μας και για να μας παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν ομαδοποιημένα, ήτοι δεν συσχετίζονται ποτέ με το άτομο αλλά μόνο με την περιήγηση, συνεπώς κανείς δεν θα μπορεί να συνδέσει το όνομά σας με τις σελίδες ή με τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. Στο διαδικτυακό μας τόπο η Google Analytics διαθέτει τον κώδικα “gat._anonymizeIp();“ που εγγυάται ανωνυμοποιημένη ανίχνευση των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP Masking). Η δική σας διεύθυνση IP (ο αριθμός που αναθέτει στον υπολογιστή σας ο πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου) συντμείται και ανωνυμοποιείται –με δική μας πρωτοβουλία – από τη Google εντός των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για το λόγο αυτό τα προφίλ χρήσης που χρησιμοποιεί η Google Analytics “ανωνυμοποιούνται” και έτσι καθίσταται αδύνατη η αναγωγή στον πραγματικό χρήστη. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μεταδίδεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε κάποιο διακομιστή της Google και εκεί συντμείται. Η δική σας ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν ενοποιείται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google. Τυχόν μετάδοση τέτοιων δεδομένων σε τρίτους μέσω της Google μπορεί να επέλθει μόνο κατόπιν διατάξεων του νόμου ή στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων για λογαριασμό τρίτων. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα ομαδοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει η Google. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο μας εκφράζετε τη συναίνεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξε η Google Analytics καθώς και στους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων όπως και στο σκοπό όπως αναφέρεται παραπάνω.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/ – Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Fonts

Η Google Fonts είναι μια υπηρεσία εμφάνισης γραμματοσειρών που διαχειρίζεται η Google Inc. και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληφορορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

Youtube

Το Youtube είναι μια υπηρεσία εμφάνισης περιεχομένου σε μορφή βίντεο που διαχειρίζεται η YouTube, LLC και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Είναι μια υπηρεσία που εμφανίζει στο διαδικτυακό τόπο τους διαδραστικούς χάρτες Google maps. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Pin It on Pinterest